Інклюзивна освіта

   Інформація про інклюзивну освіту

в Мурафському ліцеїЗАХОДИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

(постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 957 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»)

п/п

Заходи

Термін

виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Оновити на сайті школи інформацію про впровадження інклюзивного навчання для учнів 1-11-х класів

серпень

В’юнник  Л.М.2

Організувати класи з інклюзивною формою навчання, відповідно до заяв батьків та висновків про комплексну психолого – педагогічну оцінку розвитку дитини

До 31.08.2023

Цовма Л.М.

В’юнник Л.М.


3

Затвердити персональний склад команди психолого – педагогічного супроводу кожної дитини з особливими освітніми потребами

До 31.08.2023


В’юнник Л.М.


4

Організувати проведення корекційно – розвиткових занять, залучивши відповідних спеціалістів

До 31.08.2023

Цовма Л.М.

В’юнник Л.М


5

Розробити індивідуальну програму розвитку для кожної дитини з особливими освітніми потребами та надати її для затвердження

До 11.09.2023

Команди супроводу та координари розробки ІПР


6

Переглядати індивідуальні програми розвитку двічі на рік

Грудень                  

травень

В’юнник  Л.М.

Команди супроводу


7

Здійснювати ананліз результативності освітнього процесу в інклюзивних класах та рівня навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами

постійно

В’юнник  Л.М.8

Забезпечувати соціальний захист учнів з особливими освітніми потребами, їх безкоштовне харчування, підвезення до місця навчання

постійно

Адміністрація


9

Забезпечити умови навчання дітей з особливими освітніми потребами

протягом року

Адміністрація


10

Створювати сприятливі умови для інтелектуального, духовного, естетичного та фізичного розвитку учнів, що перебувають на інклюзивному навчанні

постійно

Учителі, адміністрація
       Одним з основних пріоритетів розвитку сучасної освіти є забезпечення рівних прав на освіту для всіх дітей, у тому числі для дітей з особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю, дітей з інших соціально вразливих груп.
 У закладі 8 класів з інклюзивною формою навчання. У них навчається 8 учнів з особливими освітніми потребами. Для соціальної адаптації та гармонійного розвитку дітей з ООП створено освітнє середовище.

 Освітнє середовище для учнів з ООП включає:
§  психолого-педагогічні послуги;
§  корекційно-розвиткові послуги (корекційно-розвиткові заняття);
§  створення безбар’єрного освітнього простору;
§психолого-педагогічний супровід та розробку індивідуальної програми розвитку для кожної особи з ООП особисто;
§  гармонійний розвиток осіб з особливими освітніми потребами.

Інформація для фахівцівДля батьків про інклюзивне навчання


Права батьків здобувачів освіти

Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.
Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.
Батьки здобувачів освіти , відповідно до вимог ст. 55 Закону України «Про освіту» мають право:

 • захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
 • звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;
 • обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
 • брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;
 • завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
 • брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
 • отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

Обов’язки батьків здобувачів освіти

 • виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
 • сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).Нормативно-правове забезпечення

Організація педагогічного патронажу для здобувачів освіти


Методичні рекомендації МОН щодо організації навчання дітей з ООП 


Інклюзія в освітньому процесі 
ЗАХОДИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

(постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 957 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»)

п/п

Заходи

Термін

виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Оновити на сайті школи інформацію про впровадження інклюзивного навчання для учнів 1-11-х класів

серпень

В’юнник  Л.М.

 

 

2

Організувати класи з інклюзивною формою навчання, відповідно до заяв батьків та висновків про комплексну психолого – педагогічну оцінку розвитку дитини

До 31.08.2022

Цовма Л.М.

В’юнник Л.М.

 

3

Затвердити персональний склад команди психолого – педагогічного супроводу кожної дитини з особливими освітніми потребами

До 31.08.2022

 

В’юнник Л.М.

 

4

Організувати проведення корекційно – розвиткових занять, залучивши відповідних спеціалістів

До 31.08.2022

Цовма Л.М.

В’юнник Л.М

 

5

Розробити індивідуальну програму розвитку для кожної дитини з особливими освітніми потребами та надати її для затвердження

До 12.09.2022

Команди супроводу та координари розробки ІПР

 

6

Переглядати індивідуальні програми розвитку двічі на рік

Грудень                 

травень

В’юнник  Л.М.

Команди супроводу

 

7

Здійснювати ананліз результативності освітнього процесу в інклюзивних класах та рівня навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами

постійно

В’юнник  Л.М.

 

 

8

Забезпечувати соціальний захист учнів з особливими освітніми потребами, їх безкоштовне харчування, підвезення до місця навчання

постійно

Адміністрація

 

9

Забезпечити умови навчання дітей з особливими освітніми потребами

протягом року

Адміністрація

 

10

Створювати сприятливі умови для інтелектуального, духовного, естетичного та фізичного розвитку учнів, що перебувають на інклюзивному навчанні

постійно

Учителі, адміністрація

 


Немає коментарів:

Дописати коментар